Op Mencia vinden we het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden en daarbij die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied als wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden.

Ondersteuningsteam

In de jaren dat een leerling bij ons op school rondloopt gebeurt er veel in de ontwikkeling. Logisch dat er soms een extra steuntje in de rug nodig is. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders is de mentor. Wanneer problematiek de reguliere mentorbegeleiding overstijgt, kan een vraag worden neergelegd bij het ondersteuningsteam. Dit bestaat uit (voor Breda):

  • Een interne counselor voor een luisterend oor
  • Drie intern begeleiders met ieder hun eigen specialiteit
  • Drie talentcoördinatoren met specialisme meer- en hoogbegaafdheid

Vanaf mei 2023 loopt er op school een pilot; ‘Gezien, Gehoord, Gesteund’. In het kader van deze pilot houden een preventieprofessional van GGZBreburg en een jeugdverpleegkundige van GGD Breda wekelijks spreekuur. Leerlingen kunnen terecht met al hun vragen over fysiek of mentaal (niet) lekker in je vel zitten.

Contact: mevrouw K. Persoon: kpersoon@mencia.nl

Overzicht van onze begeleiding

Dyslexie/dyscalculie

Op Mencia de Mendoza proberen we binnen de grenzen van ons ondersteuningsbeleid leerlingen met dyslexie en dyscalculie zo goed mogelijk te begeleiden. Als leidraad gebruiken we hierbij het Protocol Dyslexie voortgezet onderwijs en het Protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie. De documenten vindt u bij downloads op deze pagina.

Heeft uw kind een officiële dyslexie- en/of een dyscalculieverklaring, dan ontvangen wij die graag tijdens de aanmelding. Mochten er onderzoeks- en begeleidingsverslagen zijn, dan is het ook fijn als u deze met ons zou willen delen.
De ondersteuningscoördinator bekijkt en bespreekt met de leerling voor welke door Mencia geboden faciliteiten uw kind in aanmerking komt en zal u hierover informeren. Desgewenst sluit u aan bij het gesprek en zo nodig vindt er, met uw toestemming, overleg plaats met de (buitenschoolse) remedial teacher van uw kind.

Wat betreft faciliteiten die we uw kind aan kunnen bieden, kunt u denken aan 20% extra tijd bij proefwerken en aangepaste normering bij spellingstoetsen. Leerlingen met dyscalculie hebben ook recht op 20% extra tijd bij toetsen waarbij rekenen een rol speelt. Beschikbare ict-middelen (gebruik voorleesprogramma en/of computer, digitale boeken e.d.) worden ingezet op basis van de adviezen die in de dyslexie- of dyscalculieverklaring staan. Om in aanmerking te komen voor het gebruik van faciliteiten dienen leerling en ouder(s)/verzorger(s) een aanvraagformulier faciliteiten in bij de ondersteuningscoördinator K. (Katrien) Persoon (kpersoon@mencia.nl).

Op het faciliteitenpasje dat de betreffende leerlingen aan het begin van het schooljaar krijgen uitgereikt staan de individuele faciliteiten genoemd die op basis van de verklaring aan de leerling zijn toegekend. Het pasje is de hele schoolloopbaan geldig. Daarnaast kunnen alle vakdocenten de interne faciliteitenlijst en het leerlingvolgsysteem Magister raadplegen om te zien op weke faciliteiten een leerling recht heeft.

In specifieke gevallen kan atheneum-leerlingen ontheffing worden verleend voor de tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw. 

Vakinhoudelijke begeleiding (VIB)

Wat?
Voor de zogenaamde kernvakken worden in de onderbouw wekelijks extra ondersteuningslessen gegeven in kleine groepen (max.16 leerlingen) aan leerlingen voor wie deze extra ondersteuning volgens de vakdocent noodzakelijk is.

Welke vakken?
Er is VIB in de brugklas voor Nederlands, Engels en wiskunde. In klas 2/3 (combinatiegroep) is er VIB voor Nederlands en wiskunde.

Wie meldt aan?
De betreffende vakdocent bepaalt welke leerlingen voorgedragen worden voor VIB. Hij/zij zal hierbij o.a. kijken naar resultaten en bevindingen tijdens de les. Leerlingen kunnen ook zelf aangeven bij de betreffende vakdocent dat ze graag deel zouden nemen aan VIB.

Wie worden geplaatst?
Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn voor een bepaalde VIB of als een leerling bijvoorbeeld voor zowel VIB wiskunde als VIB Nederlands wordt aangemeld, wordt in overleg met de VIBdocent en vakdocenten gekeken aan welke leerling/les deze periode voorrang wordt gegeven, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen, de door de docent aangegeven urgentie en het al dan niet al eerder deel hebben genomen aan VIB.

Wanneer?
Er zijn vier VIB-periodes, zie jaarplanning voor de startdata. Alle VIB-docenten en geplaatste leerlingen kunnen in hun persoonlijke rooster via Zermelo zien op welke dagen en waar VIB precies plaatsvindt.

Is VIB verplicht?
Jazeker, net als alle andere lessen is VIB een gewone les dus verplicht. Absentencontrole vindt plaats via Magister/CLZ.

Hoe worden ouders/leerlingen geïnformeerd?
Zowel de geplaatste leerlingen als hun ouders ontvangen een mail over plaatsing in de VIB. Via Zermelo is VIB voor de geplaatste leerlingen in het persoonlijke rooster te zien.

VIB of Mencia Studie Centrum?
VIB is een verplichte les. In de mail aan ouders/leerlingen wordt aangegeven dat indien op het tijdstip van VIB normaal gesproken gebruik gemaakt wordt van het Mencia Studie Centrum (MSC) contact opgenomen kan worden met het MSC om te kijken of het MSC-uur verplaatst kan worden.

Leerling lentoren

Op Mencia spelen leerlingen een grote rol in zorg en begeleiding. Leerlingen uit havo-5 en vwo-5 en 6 worden ingezet als “lentoren”. Deze leerlingen hebben een training gehad bij Fontys in Tilburg en geven tegen een geringe betaling bijles aan onderbouwleerlingen.

 

Onze talentbegeleiding

Op Mencia vinden we het belangrijk om extra aandacht te geven aan leerlingen die meer capaciteiten hebben dan gemiddeld; de zogenoemde hoogbegaafde leerling. Daarnaast vinden we het noodzakelijk om te investeren in de excellent presterende leerlingen. De talentcoördinatoren houden zich hier op drie niveaus mee bezig.

  1. Iedere hoogbegaafd aangemelde leerling wordt in klas 1 t/m 3 uitgenodigd voor denklessen 6x per jaar. Onderwerpen: Leren van en door elkaar, doordat je met ontwikkelingsgelijken bent; leren leren toegespitst op deze groep; zelfreflectie; wie ben ik en wat ben ik aan het doen?
  2. Een leerling heeft tijd en ruimte voor extra uitdaging. Dan kom je in aanmerking voor deelname aan het verrijkingsproject. Het doel is extra motivatie voor de reguliere lessen. Leerlingen werken onder lestijd aan een eigen gekozen onderwerp. Aan dat onderwerp wordt dan zelfstandig gewerkt. De leerling wordt hierin begeleidt. Aan het eind presenteren alle deelnemers hun project op een verrijkingsmarkt.
  3. Individuele coaching van hoogbegaafde leerlingen. Soms haalt een leerling niet de resultaten die verwacht worden op basis van zijn/haar capaciteiten. Ook wel onderpresterengenoemd. De talentcoördinator gaat individueel kijken wat er aan de hand is en werkt samen met de leerling naar een passende oplossing toe.

Doel
Met dit talentprogramma hoopt het Mencia maatwerk te kunnen leveren aan de excellente en/of hoogbegaafde leerlingen van de school en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling en intrinsieke motivatie.

Talentcoördinatoren Mencia de Mendoza Lyceum

Mw. A. (Amy) Verhoeven (averhoeven@mencia.nl)

Mw. A. (Annemarie) Zondervan (azondervan@mencia.nl)

Mw. L. (Linda) Ligtvoet (lligtvoet@mencia.nl)